Waarom Anaco?

Anaco streeft ernaar de beste kwaliteit te leveren aan haar klanten. Hiervoor is er een kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld met ISO 9001:2015 certificaat.

Er wordt zorg gedragen dat alle medewerkers zich in de meest gezonde werkomstandigheden kunnen ontplooien, zowel op kantoor als aan boord van de schepen.

Het veiligheidsmanagementsysteem (SMS) is opgesteld conform alle geldende wetgevingen (ADN, BPR, …) en goede werkpraktijken (ISGINTT). Het wordt regelmatig gescreend of dit nog voldoet aan alle eisen.

Anaco is bekend met de gevolgen die de getransporteerde producten kunnen hebben op het milieu. Alle afvalstoffen worden gesorteerd en afgeleverd aan de hiervoor bevoegde ontvangstinstallaties.

DOELSTELLINGEN

WELZIJN
De werknemers in de meest gezonde omstandigheden hun werkzaamheden te laten uitvoeren.

VEILIGHEID
Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en een zo veilig mogelijke arbeidsomgeving te creëren voor de werknemers. Streefdoel: NUL ongevallen!

MILIEU
Al onze werkzaamheden uit te voeren zonder schade te berokkenen aan het milieu, zowel aan de vaarwegen als aan de omgeving en te voldoen aan alle wettelijke normen. Streefdoel: NUL incidenten!

KWALITEIT
In onze werkprestaties een uitstekende kwaliteit te bekomen en te streven naar een continu verbeteringsproces.

RENDEMENT
Het rendement te optimaliseren door de scheepscapaciteit zo goed mogelijk te benutten. Streefdoel: Reductie en optimalisatie van energieverbruik!

DUURZAAM BELEID
Het streven naar een duurzaam beleid in de uitvoering van haar dienstverlening, en dit beleid uit te dragen naar iedereen binnen de organisatie.

BELEIDSVERKLARING

De directie van de ANACO BVBA is er van overtuigd, dat een beleid van kwaliteitsborging leidt tot het bereiken van het kwaliteitsniveau, dat nodig is om te voldoen aan, de door de opdrachtgevers, redelijk te stellen eisen voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering.

Het is het uitdrukkelijke doel van ANACO BVBA om diensten te verlenen in overeenstemming met de wettelijke regels en de onderhevige kwaliteitsnormen.

Daar de opdrachtgevers steeds hogere eisen stellen ten aanzien van veiligheid en milieu zijn deze gebieden opgenomen in het QHSE kwaliteitssysteem. Bovendien eist de overheid dat zorg besteed wordt aan de kwaliteit van de arbeid en het welzijn van de bemanning om hierdoor de klanttevredenheid te optimaliseren.

Daar de beoogde integrale kwaliteit van de dienstverlening in de tijd kan veranderen, dient deze regelmatig getoetst te worden aan de doelmatigheid en effectiviteit. Tevens dient te worden voldoen aan de wettelijke voorschriften en eisen, die aan veranderingen onderhevig zijn. Om de kwaliteit van het goederenvervoer over het water te waarborgen en systematisch te verbeteren, heeft de onderneming een QHSE Management Systeem opgezet, die zorg draagt voor de technische, administratieve en menselijke aspecten, die de kwaliteit positief beïnvloedt en beheerst.